Memòria de l’entitat 2019

DESCARREGAR

Memòria de l’entitat 2020

DESCARREGAR

Informe auditoria 2019

DESCARREGAR

Informe auditoria 2020

DESCARREGAR

Quadre de finançament públic 2020

DESCARREGAR

Quadre de finançament públic 2021

DESCARREGAR

Compte de resultats

DESCARREGAR

Estat de canvis de patrimoni net

DESCARREGAR

Balanç

DESCARREGAR

Organigrama

DESCARREGAR

Òrgans de govern

DESCARREGAR

Compte de resultats 2020

DESCARREGAR

Balanç 2020

DESCARREGAR

Estat de canvis en patrimoni net 2020

DESCARREGAR

Resultats Ariadna 2022

DESCARREGAR

Quadre finançament públic 2022

DESCARREGAR

Memòria econòmica 2022

DESCARREGAR

Organs de govern 2022

DESCARREGAR

Memòria 2021

DESCARREGAR

Auditoria 2021

DESCARREGAR

Estat de canvis en patrimoni net 2021

DESCARREGAR

Balanç 2022

DESCARREGAR